Upravni odor Zaklade "Učim živjeti s Bogom"

Članovi

NN
član

podatci uskoro

NN
član

podatci uskoro

NN
član

podatci uskoro

Upravitelj

Željko Bešlić
Predsjednik Upravnog odbora

podatci uskoro

Propis Statuta Zaklade o Upravnom odboru

Članak 9.

9.1. Upravni odbor Zaklade ima 3 (tri) člana koje imenuje Zakladnik.

9.2. Predsjednika Upravnog odbora biraju članovi Upravnog odbora Zaklade većinom glasova, osim imenovanja prvog predsjednika Upravnog odbora Zaklade u postupku osnivanja Zaklade, kada Predsjednika Upravnog odbora imenuje Zakladnik. Između članova Upravnog odbora bira se i zamjenik Predsjednika Upravnog odbora, koji rukovodi Upravnim odborom u slučaju spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora.

9.3. Mandat članova Upravnog odbora, Predsjednika Upravnog odbora i zamjenika Predsjednika Upravnog odbora je četiri (4) godine i obnovljiv je.

9.4. Upravni odbor Zaklade:

 • upravlja Zakladom i nadzire vođenje poslova Zaklade;
 • imenuje i razrješava Predsjednika Upravnog odbora koji ujedno obnaša funkciju Upravitelja Zaklade, te imenuje i razrješava zamjenika Predsjednika Upravnog odbora koji u slučaju spriječenosti mijenja Predsjednika Upravnog odbora;
 • donosi Statut te izmjene i dopune Statuta, tumači Statut;
 • donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele novčanih i drugih potpora te druge opće akte Zaklade;
 • donosi odluke o dodjeli potpora;
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu;
 • upravlja imovinom i odlučuje o načinu korištenja imovine Zaklade,
 • odlučuje o promjeni svrhe Zaklade, osnovne imovine, statusnim promjenama, prestanku Zaklade i raspodjeli imovine, uz prethodno pribavljenu suglasnost Zakladnika.

Članak 10.

10.1. Zakladnik može opozvati imenovanog člana Upravnog odbora Zaklade i prije isteka vremena na koje je imenovan i to:

 • na vlastiti zahtjev člana Upravnog odbora;
 • ako član Upravnog odbora Zaklade svoju dužnost ne obavlja savjesno, sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade;
 • ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze člana

Upravnog odbora Zaklade;

 • u slučaju trajnije nesposobnosti za rad člana Upravnog odbora Zaklade;
 • u slučaju postupanja člana Upravnog odbora Zaklade kojim se nanosi šteta ugledu Zaklade, – u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.

10.2. U slučaju opoziva ili ostavke člana Upravnog odbora, preostali članovi Upravnog odbora Zaklade predlažu Zakladniku imenovanje novog člana u roku od 7 dana od dana nastupanja okolnosti koje su uzrokovale prestanak članstva, a Zakladnik u daljnjem roku od 7 dana imenuje novog člana Upravnog odbora. Ako je opozvani član ili član koji je dao ostavku bio Predsjednik Upravnog odbora ili zamjenik Predsjednika Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora biraju Predsjednika odnosno zamjenika Predsjednika Upravnog odbora u roku 5 dana od kada je Zakladnik imenovao novog člana Upravnog odbora Zaklade.

10.3. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Zakladniku.

Članak 11.

11.1. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora. Sjednica se po potrebi može održati elektronskim ili telefonskim putem, o čemu se sastavlja poseban zapisnik koji se verificira na sljedećoj redovnoj sjednici.

11.2. Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade. Iste se mogu na temelju odluke Upravnog odbora objaviti i na drugi prikladan način.

Članak 12.

12.1. Članovi Zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

12.2. Rad u tijelima Zaklade iz članka 8. ovog Statuta počastan je i dobrovoljan pa članovi Zakladnih tijela nemaju pravo na nagradu za rad, ali imaju pravo na naknadu nužnih troškova sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova za rad u Zakladi.

12.3. Za koordinaciju obavljanja poslova stručnih službi Zaklade i za obavljanje administrativnih poslova Zakladnik može imenovati Tajnika Zaklade, koji ima pravo na naknadu za rad prema Pravilniku o naknadi troškova za rad u Zakladi.

Članak 13.

13.1. Predsjednik Upravnog odbora Zaklade ujedno obnaša funkciju Upravitelja Zaklade.

13.2. Upravitelj Zaklade:

 • zastupa Zakladu;
 • vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora;
 • predlaže Upravnom odboru godišnji proračun;
 • predlaže Upravnom odboru opće i druge akte Zaklade;
 • podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade;
 • priprema odluke koje donosi Upravni odbor,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zakladama, drugim propisima i statutom Zaklade koji nisu u nadležnosti drugih tijela Zaklade.