Javi se:095 871 6069‬|info@zaklada-ucimzivjeti.org Doniraj

Statut Zaklade “Učim živjeti s Bogom”

Statut zaklade Učim živjeti s Bogom (.pfd)

Na temelju članka 25. i 27. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18, 98/2019), Upravni odbor Zaklade „Učim živjeti s Bogom“ na sjednici održanoj dana 18.10.2021. donos

Statut

I.         OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Ovim Statutom uređuju se pitanja od značaja za rad Zaklade „Učim živjeti s Bogom“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) kao što su: naziv, sjedište, svrha Zaklade, tijela Zaklade i njihov sastav, imenovanje i opoziv, ovlasti, trajanje mandata i način odlučivanja, zastupanje Zaklade, osnovna imovina Zaklade, djelatnosti kojima se ostvaruje svrha Zaklade, javnost rada, prava i obveze članova podupiratelja, statusne promjene, prestanak Zaklade, raspolaganje imovinom u slučaju prestanka Zaklade.

2.1. Statut može sadržavati i druge odredbe od važnosti za unutarnje ustrojstvo i djelovanje.

Članak 2.

2.1. Naziv Zaklade je: Zaklada „Učim živjeti s Bogom“.

2.2. Sjedište Zaklade je: 10370 Dugo Selo, Ivana Gorana Kovačića 41.

2.3. Osnivač Zaklade je: ZDENAC, Ivana Gorana Kovačića 39, 10370 Dugo Selo, OIB: 18396643353 (dalje: Zakladnik).

Članak 3.

Zaklada ima pečat i logo o čijem obliku i sadržaju odlučuje Upravni odbor Zaklade.

Članak 4.

4.1. Zaklada je pravna osoba te se osniva na neodređeno vrijeme.

4.2. Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske. Određeni projekti Zaklade mogu imati i međunarodno obilježje pa Zaklada može djelovati i u inozemstvu, pod uvjetom da takvi projekti i aktivnosti podupiru svrhu osnivanja Zaklade te poštuju propise Republike Hrvatske i zemlje u kojoj se djeluje.

II.  SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽU

Članak 5.

5.1. Svrha Zaklade je:

–    rad s obiteljima (kako bi se razvijale na sliku Svete obitelji);

 • promicanje društvene solidarnosti i odgoja u solidarnosti djece i mladih;
 • pružanje pomoći, gradnja i obnova odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj i misijskim zemljama koje će provoditi program „Odgoj u i za solidarnost“ temeljen na kršćanskim vrijednostima, integraciji obitelji i solidarnosti prema drugima;
 • pružanje humanitarne, informacijske, obrazovne, psihološke i logističke pomoći djeci, mladima i njihovim obiteljima;
 • promicanje domaćeg i međunarodnog volonterstva, educiranje i organiziranje volontera za rad;
 • unapređenje i promicanje vjerskih aktivnosti;
 • promicanje i prikupljanje humanitarne pomoći u korist najugroženijih i potrebitih u domovini i svijetu,
 • organizacija i provedba stručnih predavanja, seminara, tribina, konferencija i sličnih sadržaja.

5.2. Sredstva koja Zaklada prikupi sukladno članku 6. ovog Statuta koristiti će se za dodjelu novčanih potpora za provedbu aktivnosti kojima se ostvaruje svrha Zaklade, a uvjeti i postupak dodjele sredstava biti će pobliže utvrđeni Pravilnikom o kriterijima i postupku dodjele sredstava potpore.

III.          IMOVINA ZAKLADE

Članak 6.

6.1. Osnovnu imovinu Zaklade u trenutku njezinog osnivanja čine:

 • novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn uplaćena na žiro račun kod Privredne banke Zagreb d.d.

6.2. Vrijednost imovine navedene u stavku 6.1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim u izuzetnim slučajevima prijeko potrebnim radi ostvarenja zakladne svrhe.

6.3. Osim imovine navedene u stavku 6.1. ovog članka, sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama Zakladnika i članova podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku  34. Zakona o zakladama.

6.4. Zakladnik će svake godine u imovinu Zaklade unositi doprinos/donaciju u novcu u iznosu od najmanje 1.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

6.5. Kao donacije u Zakladu se mogu unijeti novčana sredstva, stvari, prava, intelektualno vlasništvo i drugo.

6.6. Zaklada može stjecati i imati imovinu i u inozemstvu.

IV.  PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 7.

7.1. Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim aktima Zaklade.

7.2. Članovi podupiratelji obvezuju se svojim znanjem, iskustvom i kapacitetima pomoći Zakladi u provođenju aktivnosti usmjerenih na ostvarenje svrhe i cilja Zaklade. Također se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

 1. a) pravne osobe najmanje 7.500,00 kn,
 2. b) fizičke osobe najmanje 300,00 kn.

7.3. Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

V.    TIJELA ZAKLADE

Članak 8.

Tijela Zaklade su:

 1. Upravni odbor Zaklade.
 2. Upravitelj Zaklade.

Članak 9.

9.1. Upravni odbor Zaklade ima 3 (tri) člana koje imenuje Zakladnik.

9.2. Predsjednika Upravnog odbora biraju članovi Upravnog odbora Zaklade većinom glasova, osim imenovanja prvog predsjednika Upravnog odbora Zaklade u postupku osnivanja Zaklade, kada Predsjednika Upravnog odbora imenuje Zakladnik. Između članova Upravnog odbora bira se i zamjenik Predsjednika Upravnog odbora, koji rukovodi Upravnim odborom u slučaju spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora.

9.2. Mandat članova Upravnog odbora, Predsjednika Upravnog odbora i zamjenika Predsjednika Upravnog odbora je četiri (4) godine i obnovljiv je.

9.3. Upravni odbor Zaklade:

–     upravlja Zakladom i nadzire vođenje poslova Zaklade;

 • imenuje i razrješava Predsjednika Upravnog odbora koji ujedno obnaša funkciju Upravitelja Zaklade, te imenuje i razrješava zamjenika Predsjednika Upravnog odbora koji u slučaju spriječenosti mijenja Predsjednika Upravnog odbora;
 • donosi Statut te izmjene i dopune Statuta, tumači Statut;
 • donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele novčanih i drugih potpora te druge opće akte Zaklade;
 • donosi odluke o dodjeli potpora;
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu;
 • upravlja imovinom i odlučuje o načinu korištenja imovine Zaklade,
 • odlučuje o promjeni svrhe Zaklade, osnovne imovine, statusnim promjenama, prestanku Zaklade i raspodjeli imovine, uz prethodno pribavljenu suglasnost Zakladnika.

Članak 10.

10.1. Zakladnik može opozvati imenovanog člana Upravnog odbora Zaklade i prije isteka vremena na koje je imenovan i to:

– na vlastiti zahtjev člana Upravnog odbora;

– ako član Upravnog odbora Zaklade svoju dužnost ne obavlja savjesno, sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade;

– ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze člana Upravnog odbora Zaklade;

– u slučaju trajnije nesposobnosti za rad člana Upravnog odbora Zaklade;

– u slučaju postupanja člana Upravnog odbora Zaklade kojim se nanosi šteta ugledu Zaklade,

– u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.

10.2. U slučaju opoziva ili ostavke člana Upravnog odbora, preostali članovi Upravnog odbora Zaklade predlažu Zakladniku imenovanje novog člana u roku od 7 dana od dana nastupanja okolnosti koje su uzrokovale prestanak članstva, a Zakladnik u daljnjem roku od 7 dana imenuje novog člana Upravnog odbora. Ako je opozvani član ili član koji je dao ostavku  bio Predsjednik Upravnog odbora ili zamjenik Predsjednika Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora biraju Predsjednika odnosno zamjenika Predsjednika Upravnog odbora u roku 5 dana od kada je Zakladnik imenovao novog člana Upravnog odbora Zaklade.

10.3. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Zakladniku.

Članak 11.

11.1. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora. Sjednica se po potrebi može održati elektronskim ili telefonskim putem, o čemu se sastavlja poseban zapisnik koji se verificira na sljedećoj redovnoj sjednici.

11.2. Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade. Iste se mogu na temelju odluke Upravnog odbora objaviti i na drugi prikladan način.

Članak 12.

12.1. Članovi Zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

12.2. Rad u tijelima Zaklade iz članka 8. ovog Statuta počastan je i dobrovoljan pa članovi Zakladnih tijela nemaju pravo na nagradu za rad, ali imaju pravo na naknadu nužnih troškova sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova za rad u Zakladi.

12.3. Za koordinaciju obavljanja poslova stručnih službi Zaklade i za obavljanje administrativnih poslova Zakladnik može imenovati Tajnika Zaklade, koji ima pravo na naknadu za rad prema Pravilniku o naknadi troškova za rad u Zakladi.

Članak 13.

13.1. Predsjednik Upravnog odbora Zaklade ujedno obnaša funkciju Upravitelja Zaklade.

13.2. Upravitelj Zaklade:

 • zastupa Zakladu;
 • vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora;
 • predlaže Upravnom odboru godišnji proračun;
 • predlaže Upravnom odboru opće i druge akte Zaklade;
 • podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade;
 • priprema odluke koje donosi Upravni odbor,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zakladama, drugim propisima i statutom Zaklade koji nisu u nadležnosti drugih tijela Zaklade.

VI.          STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 14.

14.1. Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

14.2. Upravni odbor Zaklade donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade.

14.3. Statut i drugi opći akti Zaklade mogu se mijenjati na način i u postupku kako su doneseni.

14.4. Tumačenje odredaba Statuta daje Upravni odbor Zaklade.

VII.         JAVNOST RADA ZAKLADE

Članak 15.

15.1. Rad Zaklade je javan.

15.2. Zaklada ostvaruje javnost rada na slijedeći način:

–   putem službene internet stranice Zaklade te putem društvenih mreža,

–   slanjem newslettera putem elektroničke pošte svim zainteresiranima,

–   izvješćivanjem o radu Zaklade na događanjima koje organizira Zaklada,

– izvješćivanjem članova podupiratelja putem pisanih izvješća na zahtjev pojedinog podupiratelja Zaklade,

–   putem sredstava javnog priopćavanja.

VIII.      STATUSNE PROMJENE

Članak 16.

Zaklada se može pripojiti drugoj zakladi, spojiti s jednom ili više zaklada ili podijeliti na dvije ili više zaklada, u skladu sa Zakonom o zakladama, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

IX.       PRESTANAK ZAKLADE

Članak 17.

17.1. Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.

17.2. U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog ili drugih postupaka, predaje se zakladi iste ili slične svrhe, udruzi ili ustanovi koje imaju iste ili slične ciljeve ili jedinici lokalne odnosno područne samouprave.

X.             OSTALE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kada ga odobri nadležno upravno tijelo.

    Upravni odbor Zaklade zastupan po Predsjedniku

      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Željko Bešlić